Cách triệu hồi Jeff the Killer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ cần có:

- Giọng nói

Cách bước

Bước 1:

Ra ngoài vào ban đêm

Bước 2:

Nói " Jeff the Killer, I invoke thee" (ta triệu hồi ngươi) ít nhất 5 lần

Cẩn thận đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net