Moon_light_Ss
[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc

[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc

89,558 9,617 145

Truyện edit theo sở thích cá nhân.Giữ nguyên văn phong QT.…

[BHTT] Edit - Triều tư mộ noãn - Ngư Sương

[BHTT] Edit - Triều tư mộ noãn - Ngư Sương

190,791 11,581 75

Truyện edit theo sở thích cá nhân.Giữ nguyên văn phong QT.…

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - II

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - II

29,454 2,726 59

Truyện edit theo sở thích cá nhân.Giữ nguyên văn phong QT.Chương 200 - Phiên Ngoại…

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - I

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - I

268,412 22,649 200

Truyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.Chương 1 - Chương 199.…

[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí Quái

[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí Quái

327,890 16,636 83

Truyện edit theo sở thích cá nhân.Giữ nguyên văn phong QT.…

[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng

[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng

773,578 43,046 168

Truyện edit theo sở thích cá nhân.Giữ nguyên văn phong QT.…

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ Đăng

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ Đăng

3,403,494 199,050 150

Truyện edit theo sở thích cá nhân.Giữ nguyên văn phong QT.…

[BHTT] Edit - Nhất lộ - Trầm Giang Nhất

[BHTT] Edit - Nhất lộ - Trầm Giang Nhất

476,869 18,835 86

Truyện edit theo sở thích cá nhân.Giữ nguyên văn phong QT.…

[BHTT] Edit - Vi hoàng - Ngư Tiểu Quai Quai

[BHTT] Edit - Vi hoàng - Ngư Tiểu Quai Quai

1,578,727 104,153 120

Truyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.…

[BHTT] Edit - PS 143,7  - Struggledog

[BHTT] Edit - PS 143,7 - Struggledog

631,033 26,041 87

Truyện edit theo sở thích cá nhân.Giữ nguyên văn phong QT…