Thao__PCY
Quotes Buồn

Quotes Buồn

513 7 2

Trích dẫn…

Ai gửi cánh thư vào trong mây

Ai gửi cánh thư vào trong mây

47 2 2

Lâu lắm rồi tôi mới đọc một câu chuyện buồn như vậy…

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc- Ân Tầm

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc- Ân Tầm

200 1 1

Tổng hợp trích dẫn trong truyện…

Giá lại có một người như em

Giá lại có một người như em

123 4 1

Tổng hợp tích dẫn hay trong truyện…

Thơ Puskin

Thơ Puskin

5,333 133 8