septlilyy_
【 longfic | seventeen 】Đợi ngày hạnh phúc

【 longfic | seventeen 】Đợi ngày hạnh phúc

90,007 8,704 33

𝕎𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕪𝕠𝕦 𝕝𝕚𝕜𝕖 𝕤𝕠𝕞𝕖 𝕞𝕒𝕘𝕚𝕔?𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐: 𝙲𝚑𝚎𝚘𝚕𝚑𝚊𝚗, 𝚂𝚎𝚘𝚔𝚜𝚘𝚘, 𝙹𝚞𝚗𝚑𝚊𝚘, 𝚂𝚘𝚘𝚗𝚑𝚘𝚘𝚗, 𝙼𝚎𝚊𝚗𝚒𝚎, 𝚅𝚎𝚛𝚔𝚠𝚊𝚗, 𝙲𝚑𝚊𝚗𝙵𝚘𝚛𝚖: 𝟷𝟶.𝟶𝟹.𝟸𝟶𝟷𝟿𝚃𝚘:『 𝚢𝚘𝚘𝚗 』…

【 oneshot | soonhoon 】When the 13th month comes ...

【 oneshot | soonhoon 】When the 13th month comes ...

942 141 1

𝕀 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕤𝕖𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕥 𝕃𝕚𝕝𝕚𝕝𝕚 𝕐𝕒𝕓𝕓𝕒𝕪 𝕤𝕢𝕦𝕒𝕣𝕖 𝕚𝕟 𝟙𝟛𝕥𝕙 𝕞𝕠𝕟𝕥𝕙.𝕊𝕞𝕒𝕝𝕝 𝕘𝕚𝕗𝕥 𝕗𝕠𝕣 𝕠𝕦𝕣 𝕤𝕙𝕚𝕟𝕚𝕟𝕘 𝕤𝕥𝕒𝕣, 𝕂𝕨𝕠𝕟 𝕊𝕠𝕠𝕟𝕪𝕠𝕦𝕟𝕘.『 𝙵𝚛𝚘𝚖 𝟷𝟻.𝟶𝟼.𝟷𝟿𝟿𝟼 𝚝𝚘 𝟷𝟻.𝟶𝟼.𝟸𝟶𝟷𝟿 』『 𝚢𝚘𝚘𝚗 』…

【 oneshot | soonhoon 】The Farewell

【 oneshot | soonhoon 】The Farewell

1,276 115 1

𝔾𝕠𝕠𝕕𝕓𝕪𝕖 𝕞𝕪 𝕕𝕖𝕒𝕣, 𝕀 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕤𝕖𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕠𝕟𝕔𝕖 𝕒𝕘𝕒𝕚𝕟 𝕚𝕟 𝕨𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕨𝕖 𝕗𝕚𝕟𝕕 𝕝𝕠𝕧𝕖.𝔹𝕖𝕤𝕥 𝕨𝕚𝕤𝕙𝕖𝕤 𝕗𝕠𝕣 𝕠𝕦𝕣 𝕝𝕠𝕧𝕖, 𝕃𝕖𝕖 𝕁𝕚𝕙𝕠𝕠𝕟. 『 𝙵𝚛𝚘𝚖 𝟸𝟸.𝟷𝟷.𝟷𝟿𝟿𝟼 𝚝𝚘 𝟸𝟸.𝟷𝟷.𝟸𝟶𝟷𝟿 』 『 𝚢𝚘𝚘𝚗 』…

【 oneshot | soonhoon 】Vệt nắng tàn

【 oneshot | soonhoon 】Vệt nắng tàn

1,075 122 1

𝕀 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕓𝕦𝕥 𝕀 𝕝𝕠𝕤𝕥 𝕪𝕠𝕦.『 𝚢𝚘𝚘𝚗 』…

【 đoản | seventeen 】 即興

【 đoản | seventeen 】 即興

4,652 588 8

Mình sẽ đánh bạn nghe một bản bản ngẫu hứng nhé. 『 yoon 』…

【 seventeen 】theory

【 seventeen 】theory

1,121 118 3

𝟙𝟟'𝕤 𝕥𝕙𝕖𝕠𝕣𝕪. 『 𝚢𝚘𝚘𝚗 』…