Đọc Truyện [BHTT] Phương trình nào đi đến trái tim cô? - Ashleyancy - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

02-01-2022

[BHTT] Phương trình nào đi đến trái tim cô? - Ashleyancy

11,967 lượt thích / 285,487 lượt đọc
Thể loại: Bách hợp, hiện đại, oan gia, hài hước, tự viết.
Couple: Vũ Hàn Ân x Kha Uyển Hy
Nên dùng phương trình đồ thị nào để chinh phục cô đây?
Solve for "i":
9x-7i > 3(3x-7u)

Bạn nào muốn cover truyện hoặc up truyện chỗ khác, nói mình trước cái đã nha.
Thank you.
Có thể bạn thích?