Đọc Truyện |BJYX| Truy Phu - Truyen2U.Net

Ngẫu nhiên

Hoàn thành

27-05-2024

|BJYX| Truy Phu

270 lượt thích / 7,052 lượt đọc
Thể loại: boylove, 1×1, occ, thanh xuân vườn trường, hiện đại đô thị, nhất kiến chung tình, song phương thầm mến, ngọt, hài, H nhẹ, sinh tử văn, HE ♡.

Băng sơn trung khuyển công × ôn nhu phúc hắc thụ.

Truy Phu: là quá trình từ nhất kiến chung tình rồi kiên trì theo đuổi Nhất Bác của Tiêu Chiến.
Có thể bạn thích?