Đọc Truyện /chú của riêng em/𝘫𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬 - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

02-08-2022

/chú của riêng em/𝘫𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬

13,952 lượt thích / 199,961 lượt đọc
" chú jungkook là của tôi "

" đừng nháo , im lặng chút "

" chú là của tôi , là của một mình tôi "


begin: 15/7/2021
end: 31/8/2021

ngoại truyện : hoàn
Có thể bạn thích?