Đọc Truyện taekook | trùm trường gặp đại ca - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

07-05-2024

taekook | trùm trường gặp đại ca

6,763 lượt thích / 141,859 lượt đọc
Câu chuyện giữa trùm trường Jeon và đại ca Kim.

Start: 30/07/2023
End: 02/09/2023

Author: lapizytk

• 17/09/2023: 10.000
• 25/09/2023: 20.000
• 04/10/2023: 30.000
• 14/10/2023: 40.000
• 26/10/2023: 50.000
• 24/11/2023: 60.000
• 09/12/2023: 70.000
• 02/01/2024: 80.000
• 18/01/2024: 90.000
• 13/02/2024: 100.000

• 12/10/2023: No.01 #jjk
• 05/12/2023: No.01 #school
• 24/02/2024: No.01 #vguk
• 22/03/2024: No.01 #bts
• 29/04/2024: No.01 #namjin
Chương Mới Nhất
Có thể bạn thích?