Anime Mùa Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo yêu cầu của bạn...mình tag ở phần cmt nhá:'(

Xin lỗi vì hơi ít nhá, cậu tìm thêm ở mấy chap trước nhá
Thanks♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net