besblog
𝐇𝐈𝐒 𝐅𝐀𝐕𝐎𝐑𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐒𝐄𝐑 ✿ 𝐎𝐋𝐈𝐕𝐄𝐑 𝐖𝐎𝐎𝐃

𝐇𝐈𝐒 𝐅𝐀𝐕𝐎𝐑𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐒𝐄𝐑 ✿ 𝐎𝐋𝐈𝐕𝐄𝐑 𝐖𝐎𝐎𝐃

2,315 354 9

✿ How about a story of "You can't cancel Quitdditch!"☞ DON'T TRY TO REUP, COPY THIS STORY OR IDEA ANYWHERE. KHÔNG REUP, COPY TRUYỆN HAY Ý TƯỞNG CỦA MÌNH ĐI ĐÂU. ☞ Nhân vật và câu chuyện thuộc về tác giả J.K Rowling, trừ một số nhân vật và diễn biến khác của mình. ☞ THANKS FOR READING. CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC.…

𝐈𝐌𝐀𝐆𝐈𝐍𝐄 ✿ 𝐃𝐑𝐀𝐂𝐎 𝐌𝐀𝐋𝐅𝐎𝐘

𝐈𝐌𝐀𝐆𝐈𝐍𝐄 ✿ 𝐃𝐑𝐀𝐂𝐎 𝐌𝐀𝐋𝐅𝐎𝐘

41,277 3,585 14

✿ What if Malfoy and Williams meet at Hogwarts?☞ DON'T TRY TO REUP, COPY THIS STORY OR IDEA ANYWHERE.KHÔNG REUP, COPY CÂU CHUYỆN HAY Ý TƯỞNG CỦA MÌNH ĐI ĐÂU. ☞ Nhân vật và câu chuyện thuộc về tác giả J.K Rowling, trừ một số nhân vật và các diễn biến khác của mình. ☞ THANKS FOR READING. CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC.…