Đọc Truyện |vkook| Hội trưởng đợi em - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

27-10-2021

|vkook| Hội trưởng đợi em

26,158 lượt thích / 349,528 lượt đọc
"Ai thích cậu không quan trọng. Quan trọng là cậu đã thích ai chưa?"

"Có, đang thích cậu"

________________

STORY BY -channjunn

Started: 230320

Ended: 160720

NO EDIT NO VER 🚫⚠️
Có thể bạn thích?