Đọc Truyện [Taegyu ver] DẰN VẶT - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

24-01-2023

[Taegyu ver] DẰN VẶT

4,942 lượt thích / 57,159 lượt đọc
Fic gốc: https://www.wattpad.com/story/242972899?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=TrnTh2839&wp_originator=%2Ffa0aiGPWl6l448EwySHQLdJp3uL4RqFl36ZMXRr0%2F93fjeekwGxcNc%2BBi6Y%2FPLqtRw1vMqFs7c%2Fh6LCBUbbW%2BmRe%2FE7VPMDnTvPFl%2F1W7Fs8aaG%2FKxJ0wN8PwHiwa%2Fr
Au: @AnnaCarney
Tác giả chính: Ford
CÓ H
●Chữ in nghiêng trong fic là flashback
●Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả
Có thể bạn thích?