Đọc Truyện (Fanfic) (JoongDunk) serendipity - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

15-05-2024

(Fanfic) (JoongDunk) serendipity

3,654 lượt thích / 29,954 lượt đọc
"serendipity" (serənˈdɪpəti) (n): the fact of finding interesting or valuable things by chance.

Serendipity là từ ngữ dùng để chỉ sự tình cờ của bạn trong một việc gì đó nhưng nó lại may mắn. Nếu bạn tìm thấy những điều tốt đẹp mà không có chủ đích đi tìm kiếm chúng, thì sự tình cờ - may mắn bất ngờ - đã mang chúng đến với bạn.

__Tiệm của Sa__

Couple chính: JoongDunk
Couple phụ: PondPhuwin, GeminiFourth

Thể loại: 1x1, thanh thuỷ văn, chữa lành, HE

Bắt đầu: 03/01/2024
Kết thúc: 31/01/2024
Có thể bạn thích?